Gebe András Tamás

Gebe András Tamás

Polgármester

PROFILE

A polgármester hatásköre

1.cikk – (1) A polgármester közhatósági tisztséget tölt be.

(2) A polgármester biztosítja a polgárok alapvető jogainak és szabadságának, az Alkotmány

előírásainak tiszteletben tartását, valamint a törvényeknek, Románia Elnöke dekrétumainak, a

kormányhatározatoknak és -rendeleteknek, a helyi tanácsok határozatainak alkalmazását; elrendeli a

miniszterek, a többi központi közigazgatási hatóság vezetői, a prefektus szabályozó jellegű rendeleteinek és

utasításainak, valamint a megyei tanács határozatainak alkalmazásához szükséges intézkedéseket, és megadja

a szükséges támogatást, a törvény feltételei között.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben említett jogszabályokkal hatáskörébe adott tevékenységek

alkalmazása érdekében szakapparátussal rendelkezik, amelyet maga vezet.

(4) A polgármester szakapparátusa a törvény feltételei között kialakított funkcionális részlegekből áll.

A funkcionális részlegekhez köztisztviselőket és szerződéses személyzetet sorolnak be.

(5) A polgármester vezeti a helyi közszolgálatokat.

cikk – (1) A polgármester képviseli a területi közigazgatási egységet a más közhatóságokkal, a

román vagy idegen természetes, illetve jogi személyekkel fennálló kapcsolatokban, valamint az

igazságszolgáltatás előtt.

(2) A polgármester megkülönböztető jele Románia nemzeti zászlójának színeivel ellátott vállszalag.

(3) A vállszalag viselése kötelező az ünnepségeken, a fogadásokon, a nyilvános szertartásokon és a

házasságkötéseken.

(4) A vállszalag mintája kormányhatározattal állapítandó meg.

cikk – (1) A polgármester a következő főbb feladatkör-kategóriákat látja el:
a) az állam a törvény feltételei közötti képviselője minőségben gyakorolt feladatkör;
b) a helyi tanáccsal való kapcsolatok terén gyakorolt feladatkör;
c) a helyi költségvetéssel kapcsolatos feladatkör;
d) a polgároknak biztosított közszolgálatokkal kapcsolatos feladatkör;
e) törvénnyel megállapított más feladatkörök.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a polgármester betölti az anyakönyvvezetői és gyámhatósági

tisztséget, és biztosítja a helyi ágazati közszolgálatok működését, továbbá a választások, a népszavazás és a

népszámlálás megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatkör teljesítését. A polgármester a

törvénnyel megállapított más feladatköröket is teljesít.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett feladatkörök gyakorlása során a polgármester:

a) az első évnegyedben a helyi tanács elé terjeszti a területi közigazgatási egység gazdasági, szociális

és környezeti állapotára vonatkozó évi jelentést;

b) a helyi tanács kérésére egyéb jelentéseket és tájékoztatókat terjeszt elő;
c) kidolgozza és jóváhagyásra a helyi tanács elé terjeszti a területi közigazgatási egység gazdasági,

szociális és környezeti állapotára vonatkozó stratégia-tervezeteket.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett feladatkörök gyakorlása során a polgármester:

a) fő-hitelutalványozó tisztséget gyakorol;
b) összeállítja és jóváhagyásra a helyi tanács elé terjeszti a helyi költségvetés tervezetét és a

költségvetési év zárszámadását;

c) a törvény feltételei között kölcsönök leszerződését és értékpapír-kibocsátást célzó tárgyalásokat

kezdeményez a területi közigazgatási egység nevében;

d) a szakrészlegeken keresztül ellenőrzi az adózók helyes adóbejegyzését a területi adószervnél mind

a főszékhelyen, mind pedig a másodlagos székhelyeken.

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában említett feladatkörök gyakorlása során a polgármester:

a) koordinálja a szakapparátusa vagy a helyi érdekű, közhasznú közszolgáltatásokat biztosító

szervezetek révén nyújtott helyi érdekű szolgáltatások megvalósítását;

b) intézkedéseket foganatosít a sürgősségi helyzetek megelőzésére és, az esetnek megfelelően,

kezelésére;

c) intézkedéseket foganatosít a 36. cikk (6) bekezdése a)-d) pontjában említett területekhez tartozó

tevékenységek megszervezésére és konkrét végrehajtására;

d) intézkedéseket foganatosít a 36. cikk (6) bekezdése a)-d) pontjában említett helyi érdekű

közszolgálatok, valamint a területi közigazgatási egység köz- és magánvagyonához tartozó vagyontárgyak

felleltározásának, statisztikai nyilvántartásának, felügyeletének és megvalósításuk ellenőrzésének

biztosítására;

e) kinevezi és szankcionálja a szakapparátus kötelékeibe tartozó személyzetet, valamint a helyi érdekű

közintézmények és közszolgálatok vezetőit, és tekintetükben elrendeli a szolgálati vagy, az esetnek

megfelelően, a munkaviszony a törvény feltételei közötti felfüggesztését, módosítását és megszüntetését;

f) biztosítja a törvényben előírt urbanisztikai tervek kidolgozását, jóváhagyásra a helyi tanács elé

terjeszti azokat, és cselekvően fellép e tervek előírásainak betartása érdekében;

g) kibocsátja a törvénnyel és más jogszabályokkal illetékességébe utalt véleményezéseket,

beleegyezéseket és engedélyeket;

h) biztosítja a munkálatok megvalósítását, és meghozza a szükséges intézkedéseket az európai

integrációs folyamatban a környezetvédelem és a vízgazdálkodás terén a polgároknak nyújtott szolgáltatások

vonatkozásában vállalt elkötelezések előírásaihoz való alkalmazkodás érdekében.

(6) Feladatkörének megfelelő gyakorlása érdekében a polgármester együttműködik a minisztériumok

és a többi központi közigazgatási szakszervnek a területi közigazgatási egységben működő dekoncentrált

közszolgálataival, valamint a megyei tanáccsal.

(7) A helyi közérdekű közintézmények és -szolgálatok vezetőit a helyi tanács által jóváhagyott

eljárások és kritériumok szerint szervezett pályázat alapján a polgármester javaslatára nevezik ki, a törvény

feltételei között. A kinevezés a polgármester rendelkezésével történik, amelyhez csatolják a menedzsmentszerződést.

cikk. – (1) A gyámhatósági és anyakönyvvezetői feladatkörnek, a jogszabályok szerint a

népszámlálás, a választások szervezése és lebonyolítása, a polgári védelmi intézkedések foganatosítása terén

reá háruló feladatoknak, valamint a törvénnyel megállapított más feladatoknak a teljesítésében a polgármester

az állam képviselőjeként is cselekszik abban a községben vagy városban, amelyben megválasztották.

(2) E minőségében a polgármester, a törvény feltételei között, kérheti a prefektustól a minisztériumok

és a többi központi közigazgatási szakszervnek a területi közigazgatási egységben működő dekoncentrált

közszolgálatai vezetőinek támogatását, amennyiben a rá háruló feladatok nem oldhatók meg saját

szakapparátusa révén.

cikk – Az anyakönyvvezetői és gyámhatósági feladatkör átruházható a területi közigazgatási

egység titkárára is, vagy az e téren illetékes szakapparátus más köztisztviselőjére, a törvénynek megfelelően.

cikk – (1) A községi polgármesterek a jóváhagyott állásszám maximális kerete erejéig személyi

tanácsost foglalkoztathatnak. A városi, municípiumi és megyeszékhely-municípiumi polgármesterek a

jóváhagyott állásszám maximális kerete erejéig külön részlegként létrehozhatják a polgármesteri kabinetet,

amely a következőkből áll:

a) legfeljebb 3 személyből városokban és municípiumokban;
b) legfeljebb 5 személyből a megyeszékhely-municípiumokban.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyzetet a polgármester nevezi ki és bocsátja el tisztségéből.

(3) Az (1) bekezdésben említett személyzet tevékenységét a polgármester mandátumának

időtartamára a törvény feltételei között megkötött, meghatározott időre szóló egyéni munkaszerződés alapján

fejti ki.

(4) Az (1) bekezdésben említett személyzet feladatkörét polgármesteri rendelkezéssel állapítják meg