Marian Ramona-Bianca

Marian Ramona-Bianca

Titkár

PROFILE

Hatáskör

116. cikk – (1) Minden egyes területi közigazgatási egységnek és municípiumi területi közigazgatási
alegységnek a helyi költségvetésből bérezett titkára van. A község, város, municípium, a megye és a területi
közigazgatási alegység titkára felsőfokú jogi vagy közigazgatási tanulmányokkal rendelkező vezető
köztisztviselő. A titkár stabilitásnak örvend tisztségében.
(2) A tisztségéből való menesztés terhe alatt a területi közigazgatási egység titkára nem lehet politikai
párt tagja.
(3) A tisztségéből való menesztés terhe alatt a területi közigazgatási egység titkára nem lehet a
polgármester vagy az alpolgármester, illetve a megyei tanács elnöke vagy alelnöke házastársa vagy első fokú
rokona.
(4) A területi közigazgatási egység titkárának toborzása, kinevezése, felfüggesztése, szolgálati
viszonyának módosítása, megszűnése és fegyelmi rendje a köztisztségre és a köztisztviselőkre vonatkozó
jogszabályok előírásainak megfelelően történik.
117. cikk – A területi közigazgatási egység titkára, a törvény feltételei között, az alábbi feladatkört
látja el:
a) törvényességi szempontból véleményezi a polgármester és a megyei tanács elnökének
rendelkezéseit, a helyi tanács, illetve a megyei tanács határozatait;
b) részt vesz a helyi tanács, illetve a megyei tanács ülésein;
c) biztosítja a helyi tanács és a polgármester, illetve a megyei tanács és elnöke, valamint ezek és a
prefektus közötti kapcsolatokra vonatkozó adminisztratív eljárások kezelését;
d) megszervezi a helyi tanácsi határozatok és a polgármesteri rendelkezések, illetve a megyei tanácsi
határozatok és a megyei tanácselnöki rendelkezések irattárát és statisztikai nyilvántartását;
e) biztosítja az átláthatóságot és az a) pontban említett iratoknak a hatóságok, közintézmények és
érdekelt személyek iránti közlését, a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló, utólagosan
módosított és kiegészített 544/2001. számú törvény feltételei között;
f) biztosítja a helyi tanács, illetve a megyei tanács összehívásának eljárását és a titkársági munkák
elvégzését, közli a napirendet, elkészíti a helyi tanács, illetve a megyei tanács üléseinek jegyzőkönyvét,
megszerkeszti a helyi tanács, illetve a megyei tanács határozatait;30 ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 46/2007. szám.
g) előkészíti a helyi tanács, illetve a megyei tanács és ezek szakbizottságai elé terjesztendő anyagokat;
h) a törvényben előírt más feladatkörök vagy, az esetnek megfelelően, a helyi tanács, a polgármester,
a megyei tanács vagy ennek elnöke által kiadott egyéb megbízások.