Anunt cocnurs recrutare 2 posturi sofer utilaje

By in
795

UPDATE!!

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 9592, data: 12/11/2021

 

 

A N U N Ț

RECTIFICATIV COMPLET

Comuna Săvădisla cu sediul în comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează concurs   pentru ocuparea  a două funcţii contractuale de execuţie vacante:

 1. Denumirea postului: șofer (buldoexcavator), grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere

Nivelul studiilor: studii medii liceale, gimnaziale, școală profesională

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Probele stabilite pentru concurs :

 • selecția dosarelor de concurs
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviul
 1. Denumirea postului: șofer (tractor), grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere

Nivelul studiilor: studii medii liceale, gimnaziale, școală profesională

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Probele stabilite pentru concurs :

 • selecția dosarelor de concurs
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviul

Concursurile pentru cele două posturi contractuale de execuție menționate se vor organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: 11.2021
 • Proba scrisă: 02.12.2021 ora 10,00
 • Proba practică: 06.12.2021, ora 11,00
 • Interviul: 12.2021, ora 12,00

În vederea participării la concursul de recrutare, candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 și anume:

 1. a) au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoasc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: doamna Savașer Ramona-Bianca, secretar general.

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 1. Șofer (buldoexcavator), grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere: șofer buldoexcavator cu atribuții în toate activitățile care revin serviciilor publice ale primariei și care presupun ultilizarea buldoexcavatorului, precum, dar fără a se limita la: săpături, terasamente, deszăpezire, și alte asemenea necesare a fi efectuate pe raza comunei Săvădisla; de asemenea, va îndeplini orice alte atribuții cu privire la întreținerea spațiilor verzi, a domeniului public și privat al comunei Săvădisla, va afectua permanență în perioada de iarnă care presupune deszăpezirea srtăzilor comunei, precum și ate atribuții

date în sarcina sa de către conducătorul instituției, conform legii.

Condiții specifice:

 • studii medii liceale, gimnaziale, școală profesională
 • permis de conducere categoria C si/sau CE
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an
 1. Șofer (tractor) grad professional II – compartimentul gospodărie, întreținere: șofer tractor cu atribuții în toate activitățile care revin serviciilor publice ale primariei și care presupun ultilizarea tractorului, precum, dar fără a se limita la: transport cu remorca, utilizarea accesoriilor tractorului în menajarea spațiilor verzi, curățarea pășunilor, întreținerea șanțurilor, deszăpezire, și alte asemenea necesare a fi efectuate pe raza comunei Săvădisla; de asemenea, va îndeplini orice alte atribuții cu privire la întreținerea spațiilor verzi, a domeniului public și privat al comunei Săvădisla, va afectua permanență în perioada de iarnă care presupune deszăpezirea srtăzilor comunei, precum și ate atribuții

date în sarcina sa de către conducătorul instituției, conform legii.

Condiții specifice:

 • studii medii liceale, gimnaziale, școală profesională
 • permis de conducere categoria C si/sau CE
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Bibliografia și tematica pentru ambele posturi de șofer:

 1. Constituția României, art. 15- art. 53, art. 120 – ar.t 123
 2. Art 6 – art 13, art 75, art 95 -art 101, art. 106, art. 128 – art 129, art. 139, art. 148, art. 151, art. 152, art. 154 – art 155, art. 195, art 200, art. 541 alin. 3 împreuna cu art. 376 alin. 2, art. 430, art. 432- art 434, art. 437 – art. 441, art. 443 – art. 449, art. 543- art 553, art. Din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.

  

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa secretarului comisiei, doamna Savașer Ramona-Bianca, secretar general, la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com.

Afișat azi, 12.11.2021

PRIMAR

Asztalos Stefan

54321
(0 votes. Average 0 of 5)