Informatii de interes public

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

CIF 4889497

Email: primsav@yahoo.com

 

Informaţii de interes public prevăzute în Legea 544/2001 la art.5 alin.1 lit a) privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

Comuna Săvădisla, ca și autoritate publică locală, este organizată și funcționeaza în baza următoarelor acte normative:

Constituția României

Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscala;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Legea nr. 677/2011 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

OG  nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Legea nr. 448/2006 privind protectia persoanelor cu handicap;

Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol;

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;

Hotarârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor;

Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005;

Hotarârea Guvernului Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind structura organizatorică, atribuțiile funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaț ii de urgență;

Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

 

 

 1. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.

 

Structura organizatorică:

 

Atribuţiile departamentelor:

 

COMPARTIEMNTUL AUDIT PUBLIC:

 • lipsa personal

 

COMPARTIMENTUL AGRICOL, FOND FUNCIAR, ADMINISTRATIV:

 • preluarea declaratiilor si evidenta registrului agricol;
 • preluarea corespondenței și înregistrarea acesteia;
 • cereri și dosare fond funciar;
 • masuratori topografice fond funciar;
 • evaluare pagube culturi;

COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV:

 • lipsa personal

COMPARTIMENTUL URBANISM, ACHIZITII PUBLICE, INVESTITII:

 • preluare cereri si dosare executare lucrari de constructii, avize, autorizatii, investiții – urbanism;
 • achizitii publice;
 • derulare programe de investitii din fonduri locale, guvernamentale

COMPARTIMENTUL PROGRAME, PROIECTE, INTEGRARE EUROPEANA:

 • implementare proiecte și programe finanțate din fonduri europene

COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA:

 • efectuarea de anchete sociale;
 • preluare cereri, dosare, evidență și verificare: indemnizații handicap, asistenți personali, ajutoare de inmormântare, ajutoare de urgență, ajutoare sociale, alocații;

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILA:

 

 • emitere și eliberare certificare de nastere, casatorie, deces;
 • preluare cereri de casatorie;
 • intocmire anunturi de căsătorie;

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA, PROTECTIA MEDIULUI SI MUNCII:

 • instucție personal protecția muncii;
 • permanență situații de urgență;
 • intervenții calamități, situații de urgență, evenimente forță majoră, incendii, inundații, accidente;

COMPARTIMENTUL CULTURĂ:

 • gestiune și administrare camine culturale;
 • preulare și supraveghere derulare finanțări nermabursabile cultura;
 • activități culturale;
 • biblioteca comunală;

COMPARTIMENTUL GOSPODARIE, INTRETINERE:

 • asigurarea curățeniei în cadrul Primăriei comunei Săvădisla și a căminelor culturale;
 • asigurarea transportului elevilor cu microbusul școlar;

COMPARTIMENTUL PAZA:

 • asigurarea desfășurării în bune condiții de siguranță a tuturor serviciilor oferite de Primăria comunei Săvădisla.

Programul de funcţionare al Primăriei comunei Săvădisla:

LUNI-VINERI 07:30-15:30

 

Program de audiențe:

Primar: Luni, orele 09-11

Viceprimar: Marți, orele 9-11,

Secretar: Miercuri, orele 9-11.

 

 1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

 

PRIMAR: Tamas Gebe Andrei

VICEPRIMAR: Asztalos Stefan

SECRETAR: Marian Ramona-Bianca

Functionar resposabil cu difuzarea informațiilor publice: Matyas Maria Magdolna, referent II

 

 1. Coordonatele de contact ale Primariei comunei Săvădisla:

 

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Web: www.primariasavadisla.ro

 

 1. Buget 2018:

Bugetul comunei Săvădisla a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Săvădisla cu nr. 8/05.02.2018  privind  aprobarea bugetului local pe anul  2018, hotarare care poate fi accesata folosind linkul: https://primariasavadisla.ro/hotarari-ale-consiliului-local/?perPage=50

 

 1. Programele și strategiile proprii:

În prezent, comuna Săvădisla implementeaza un proiect  finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare cu denumirea „Dotarea căminelor culturale din satele Săvădisla, Finișel și Vlaha „ conform contractului de finanțare nr. CO760CM000315613000123/22.09.2016, având în fază de finalizare documentația pentru implementarea programului: “Infrastructura de apa si apa uzata in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj”- programul PNDR-Masura 7.2.

 

 1. Lista cuprinzând documentele de interes public:

– Regulamentul de organizare și funclionare al Consiliului Local Săvădisla

– Hotărârile Consiliului Local Săvădisla

– Componenta Consiliului Local al comunei Săvădisla

– Declaratiile de avere si interese ale alesilor locali

– Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali și ale viceprimarului

– Rapoartele anuale conform Legii 52/2003 prirind transparenta

– Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Săvădisla

– Lista certificatelor de producator

– Lista prirind suprafala constituita sau reconstituită conform Legii nr. 18/1991

– Lista dosarelor de revendicare cf. Legii 10/2001

– Lista certificatelor de urbanism

– Lista autorizatiilordeconstruire/demolare

– Planul urbanistic general al comunei Săvădisla

– Planuri urbanistice zonale

– Planuri urbanistice de detaliu

– Zonele teritoriale ale comunei Săvădisla pentru plata taxelor și impozitelor locale

– Nomenclatorul stradal

– Lista certificatelor de urbanism pentru utilitati ( rețele apa-canal, electrice, gaz,

telefonie )

– Lista autorizatii de construire pentru utilități (( rețele apa-canal, electrice, gaz,

telefonie)

– Lista obiectilelor de investitii pentru :

– Primaria comunei Săvădisla

– Procese verbale de constatare a stadiului fizic al lucrărilor

– Caietele de sarcini și documentatii ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiillor publice

– Contracte de achiziții publice

– Procese -verbale deschidere oferte

– Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice

– Raportul privind achizitiile publice

– Programul achiziliilor publice pe anul in curs

– Rapoarte lunare cf. H.G. 878/2005 privind accesul publicului la informatia de mediu

– Rapoartele lunare privind cantitatea de deșeuri

– Bugetul local de venituri și cheltuieli

– Balanta și bilanțul contabil al comunei Săvădisla

– Anunț colectiv de publicare a somațiilor și titlurilor executorii ( anual )

– Lista monumentelor istorice din comuna Săvădisla

– Strategii locale

– Strategii de marketing

– Strategii culturale

– Planuri de dezloltare locala

– Organigrama

– Statul de funcții

– Regulamentul de ordine interioara

– Regulamentul de organizare și funcționare

– Acordul de muncă

– Declarațiile de avere șfi de interese ale funcționarilor publici

– Anunțuri in vederea ocupării funcțiilor publice vacante

– Anunțuri in vederea ocupării functilor contractuale vacante

– Lista informatiilor de interes public conform Legii 511/2001

– Lista documentelor produse și/sau gestionate cf. Legii 511//2001

– Rapoarte anuale contorm Legii 511/l2001

– Rapoafte anuale cf. O.G.271/2002

– Rapoartele de audit public intern

 

 1. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
 • Dispoziții ale primarului municipiului Oradea, specifice activității Serv iciului Administrație Publică Locală
 • Procese verbale privind afișarea citațiilor, comunicărilor, minutelor, sentințelor penale evidență condamnați
 • Procese verbale privind afișarea publicațiilor de vânzare pentru bunurile imobile și mobile, transmise de executorii judecătorești
 • Adeverințe conform Legii nr. 10/2001
 • Diferite acte privind desfășurarea în bune condiții, din punct de vedere tehnic, a alegerilor privind desemnarea autorităților administrației publice locale, pentru alegerile privind Camera Deputaților și Senatului, pentru alegerea Președintelui, precum și petru organizarea referendumurilor
 • Certificate de producător

–    Adeverință privind evidența proprietății ( teren-animale) înscrisă în registrul agricol

–    Adeverință privind schimbarea categoriei de folosință a terenului Registrul agricol

–    Documentație emitere Titluri de proprietate

–   Avize în vederea încredințării minorilor în caz de divorț. Grile de evaluare medico-sociale a persoanelor bolnave psihic. Anchete sociale

– Răspunsuri la cereri ( autoritate tutelară, registrul agricol, administrație publică locală, fond funciar)

– Hotărârile Consiliului Local al comunei Săvădisla

– Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Săvădisla

– Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Săvădisla

– Componența Consiliului Local al comunei Săvădisla ( nominală, numerică și apartenența politică)

– Declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali

– Rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali și ale viceprimarilor.

–  Procesele verbale ale ședințelor consiliului local

– Avize privind organizarea adunărilor publice Rapoarte conform Legii 52/2003 privind transparența

– Certificat de urbanism

–  Autorizație de construire/demolare

– Aviz C.M.U.A.T.

– Certificat de atestare a edificării/extinderii/radierii construcției

–  Certificat de nomenclatură stradală

– Regularizarea taxei la autorizația de construire

– Autorizația de luare în folosință

– Adeverință atribuire teren conform Legii 18/1991 republicată, art.36

– Adeverință intravilan/extravilan

– Acord unic

– Răspunsuri la reclamațiile privind lucrările în construcții

– Procese verbale de contravenție

– Procese verbale recepție lucrări de construire

– Certificat de urbanism pentru utilități ( rețele apă-canal, electrice, gaz, termoficarc,rctclc de telefonie)

– Autorizație de construire pentru utilități ( rețele apă-canal, electrice, gaz, termoficare,rețele de telefonie )

– Aviz desfacere pavaj

– Caiete de sarcini și documentații de licitație publică

– Contracte de achiziții publice

– Proces verbal de deschidere oferte

–  Raportul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice

–  Proces verbal de constatare a stadiului fizic al lucrărilor

–  Proces verbal predarc-primire amplasament

– Proces verbal recepție lucrări execuție/proiectare

– Lista de investiții

– Adeverințe pentru radiere la cerere autovehicul persoane fizice și juridice

–  Certificate de înregistrare mopede/vehicule lente

–  Avize pentru amenajare accese

–  Dispoziții pentru recepție lucrări proiectare/execuție

–  Avize de principiu pentru colectare deșeuri

–  Rapoarte lunare cf. H.G. 878/2005 privind accesul publicului la informația de mediu

–  Rapoarte lunare privind cantitatea de deșeuri

–  Declarații privind     obligațiile de    plată pentru     Bugetul general consolidat

–  Declarații privind     obligațiile de    plată pentru     Bugetul Asigurărilor de Stat

–  Declarații privind     obligațiile de    plată pentru     Bugetul Asigurărilor de Sănătate

–  Declarații privind obligațiile de plată pentru șomaj

–  Decont privind taxa pe valoarea adăugată

–  Bugetul local de venituri și cheltuieli

–  Lista investiții învățământ Procese verbale de impunere

–  Certificate fiscale pentru persoane fizice și juridice

–  Declarații impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice

– Declarații impunere pentru stabilirea impozitului pe teren persoane fizice și juridice

– Declarații impunere pentru stabilirea impozitului pe spactacole

– Declarații impunere pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor dc transport deținute de persoanele juridice

– Declarații impunere pentru stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor dc reclamă și publicitate

– Declarații impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

– Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră

– Somații

– Adrese de înființare a popririlor

– Procese verbale de sechestru mobiliar și imobiliar

– Publicații de vânzare pentru scoaterea la vânzare a bunurilor indisponibilizate

– Aviz de inspecție fiscală

– Autorizații de funcționare pentru unități de alimentație publică

– Strategii locale

– Strategii de marketing

– Strategii culturale

– Planuri de dezvoltare locală

– Documentația necesară implementării proiectelor înaintate spre aprobare din fondurile structurale

–  Cereri de finanțare pentru diferite programe care gestionează fondurile structurale pentru comuna

–  Statul de personal

–  Statul de funcții

–  Organigrama

–  Gestionarea declarațiilor de avere și interese

–  Regulamentul de ordine interioară

–  Regulamentul de organizare și funcționare

–  Dosarele profesionale conform Hotărârii de Guvern 1209/2003

–  Documente privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu și de muncă

–  Registrul de evidență a salariaților

–  Adeverințe pentru salariați

–  Pontaje

–  Procese verbale întocmite ca urmare a procedurii de concurs pe posturile vacante de funcționari publici și de contractuali

–  Lista informațiilor de interes public cf. Legii 544/2001 Lista documentelor produse și/sau gestionate cf. Legii 544/2001

– Rapoarte anuale cf. Legii 544/2001

–  Registrul intrări-ieșiri cf. Legii 544/2001

– Adeverințe din arhivă

– Nomenclator arhivistic

– Proces verbal predare-primire documente

– Inventar

– Registru intrări-ieșiri petiții cf. O.G. 27/2002

– Rapoarte anuale cf. O.G. 27/2002

– Documente sistem management integrat calitate-mediu

– Planul de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Săvădisla. Planul de evacuare al comunei Săvădisla

– Rapoarte de audit public intern

 

 1. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Conform Legii 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din legea nr. 544/2001. (5 zile in caz de refuz comunicare informatii, 10 zile in caz de comunicare informatii, 30 de zile comunicare informatii complexe).

Conform prevedeilor art. 32 si art. 33 din  Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 din 07/02/2002, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia”.

În acelaşi timp, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută mai sus în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

Dacă solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

 

Comuna Săvădisla,

prin Primar,

Tamas Gebe Andrei