Anunț de participare finanțări nerambursabile

By in
709

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Comuna Săvădisla face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul 2022, în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, pentru domeniile: after school, sport și cultură.

Suma totală alocată în bugetul local al comunei Săvădisla este de 290.000 lei pentru finanțări nerambursabile, sumele alocate domeniilor vizate fiind următoarele: after school 160.000 lei, sport 20.000 lei, cultură 110.000 lei.

Solicitanții pot fi: asociații, fundații, alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice fără scop patrimonial, autorizate sau înființate legal, care își desfașoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Săvădisla.

Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, HCL 20 din data de 24.02.2022 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2022.

Durata programului: anul 2022

Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Primăria Săvădisla 05.05.2022, ora 15:00.

Actele necesare pentru depunerea cererilor de finanțare confom  L.350/2005 sunt următoarele: scrisoare de interes, formularul de solicitare a finanţării, calendarul activităţilor proiectului, declaraţia pe proprie răspundere, declaraţia de imparţialitate a beneficiarului,  actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz, extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului

Formularele se pot ridica de la primăria comunei Săvădisla sau pot fi listate de pe siteul web al instituției:  www.primariasavadisla.ro

Se accelerează aplicarea procedurii de selecție în ceea ce privește atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor nonprofit de interes general în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar împiedica implementarea proiectelor în timp util.

Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se va face de către comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public, în data de 12.05.2021 ora 12, lista urmând a fi aprobată de Consiliul Local al comunei Săvădisla prin hotărâre

Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finantării nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, poate fi procurată de pe site-ul

www.primariasavadisla.ro;

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 78/21.04.2022.

Primar,

Stefan Asztalos

54321
(0 votes. Average 0 of 5)