Masuri COVID-19

By in
2998
Masuri COVID-19

R O M Â N I A
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E nr. 56
Din data de 10.03.2020
Privind aducerea la cunostinta publica a măsurilor cu privire la conduita sociala în contextul epidemiologic declansat de coronavirusul COVID-19 și a măsurilor de prevenție privind interacțiunea cu publicul a aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvădisla

Primarul comunei Savadisla,
Avand in vedere contextul epidemiologic declanșat de coronavirusul COVID-19 precum și măsurile luate la nivel național prin Hotărârea nr. 6 din data 06.03.2020 a grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, departamentul pentru situații de urgență, Hotărârea nr. 9 din 05.03.2020 a Comitetului Județean pentru situații de urgență Cluj,
Ținând seama de prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de management al situațiilor de urgență și de prevederile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului -cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență și de referatul secretarului general al comunei Săvădisla,
Având în vedere necesitatea prevenirii cazurilor de infecție cu COVID-19 și numărul mare de persoane care se adresează zilnic Primăriei Săvădisla, mai ales în perioada APIA și contactul direct intre aceste persoane și funcționarii primăriei precum și între acestea individual, pentru a asigura sănătatea locuitorilor comunei,
In baza prevederilor art 155 alin. 1 lit. e, art. 196 alin. 1 litera”b” si art. 243 alin 1 litera “a” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

DISPUNE:

ART. 1 Se aduce la cunoștință publică faptul că până la data de 31.03.2020, s-a luat măsura de interzicerea la nivel național și local a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1.000 persoane iar pentru activitățile cu un număr mai mic de 1.000 de persoane, măsura va fi adoptată la nivel local, pentru fiecare eveniment în parte, pe baza unei analize a riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP. Aceste măsuri se pot prelungi și după data de 31.03.2020, în funcție de evoluția infecțiilor cu SARS-CoV-2. Măsura vizează atât activitățile publice cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber.

ART. 2 Se dispune în relația cu publicul în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvădisla limitarea contractului inter-personal la o distanță de 1,5 m între persoane, accesul in cadrul instituției și în cadrul compartimentelor va fi permisă doar pentru o persoană în parte, persoană care va fi luată în evidență la intrarea în Primărie pe bază de semnătură. Persoanele care au fost primite în incinta Primariei vor aștepta pe hol să fie chemate în birourile în care doresc să își rezolve situațiile individuale.

ART. 3 Persoanele care au nevoie de adeverințe A.P.I.A. se vor prezenta pentru emiterea adeverințelor cu o zi înainte de programarea pe care o au la A.P.I.A..

ART. 4 În vederea limitării contactului direct între persoane, având în vedere interesul superior al cetățenilor privind sănătatea, se încurajează folosirea mijloacelor electronice de transmitere a documentelor pe adresa de e-mail a Primariei: primsav@yahoo.com, pe fax la numărul de telefon 0264/374433, prin posta la adresa Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, jud. Cluj, precum și la numărul de telefon: 0264/374275.

ART. 5 Pentru persoanele care vin din zonele roșii afectate de COVID-19 și care au obligația de a se autoizola, Primăria comunei Săvădisla va oferi suportul necesar în alimente și produse necesare, suport moral în caz de nevoie, și va furniza informații la numărul de telefon 0264/374275, asigurând persoanele care se vor autoizola de întregul sprijin al Primăriei pe perioada de autoizolare cu depină înțelegere asupra temerii acestora de izolare și în același timp cu deplină responsabilitate față de sănătatea locuitorilor comunei.

ART. 6 Pentru persoanele care vin din zonele afectate cu COVID-19 și care sunt obligate la autoizolare, dar care nu doresc să își expună familiie la riscul infectării cu coronavirus, comuna Săvădisla va pune la dispoziția acestora spații de carantină și le va asigura toate cele necesare pe perioada autoizolării, cu obligația acestor persoane de a anunța telefonic la numărul 0264/374275 înainte de intrarea în țară situația în care se află, pentru pergătirea din timp a spațiilor necesare.

ART. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziții se însărcinează Primarul comunei Săvădisla și întregul aparat de specialitate al Primarului comunei Săvădisla.

ART. 8 Prezentul act se va comunica locuitorilor comunei Săvădisla, aparatului de specialitate al primarului si Institutiei Prefectului Cluj.

ART. 4 Prezenta dispozitie poate fi contestata in condițiile prevazute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare.

Contrasemnează
PRIMAR Secretar general al comunei Săvădisla
Tamas Gebe Andrei Savașer Ramona-Bianca

54321
(0 votes. Average 0 of 5)