ANUNȚ RECRUTARE ȘOFER MICROBUS SCOLAR

By in
716

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 3426, data: 31/03/2023

 

 

A N U N Ț

 

Comuna Săvădisla cu sediul în comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează concurs   pentru ocuparea  unei funcţii contractuale de execuţie vacante:

 

 1. Numărul de posturi scoase la concurs: 1 post

Denumirea postului: șofer, grad profesional II, M în cadrul compartimentului gospodărie, întreținere, al aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla.

Nivelul studiilor: studii medii

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

 1.  Perioada și durata timpului de lucru: de luni până vineri, 8 ore/zi, durată nedeterminată a contractului individual de muncă
 2. Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:
 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului atașat prezentului anunț
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; ( se ridica din același loc ca și cazierul judiciar)
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

 1. Dosarul de concurs poate fi depus la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: doamna Krasznai Aniko, consilier I asistent.
 2. În vederea participării la concursul de recrutare, candidatul trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 15 din HG nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Condiții specifice prevăzute de fișa de post:
 1. Șofer, grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere: șofer microbus școlar, transport elevii de pe raza comunei Săvădisla din satele de domiciliu la școlile gimnaziale unde studiază și retur, transportul elevilor și a cadrelor didactice în excursii sau în vederea participării la diverse evenimente situate atât în comuna Săvădisla cât și în afara comunei și retur, șofer atoturisme ale Primariei, couducerea acestora și transportului demnitarilor și/sau a angajaților primăriei de la sediul primăriei la instituțiile sau locațiile comunicate și retur:
 2. studii medii
 3. permis de conducere categoria D
 4. atestat conducător auto transport persoane în termen de valabilitate
 5. vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

 

 1. Tematica:
 2. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor
 3. Administrația publică locală conform Constituției
 4. Principiile generale aplicabile administraţiei publice
 5. Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale
 6. Noțiuni generale despre unitățile administrativ-teritoriale din România
 7. Autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii
 8. Noțiuni generale despre consiliul local și atribuțiile acestuia
 9. Noțiuni generale despre primarul și viceprimarul unității administrativ-teritoriale, rolul și atribuțiile acestora
 10. Limba oficială şi folosirea limbii minorităţilor naţionale în cadul adiminstrației publice locale
 11. Rolul, atribuţiile, îndatoririle și responsabilitățile personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al primarului unității administrativ-teritoriale
 12. Bibliografia:
 13. Constituția României, art. 15- art. 53, art. 120 – art. 123
 14. Art 6 – art 13, art 75, art 95 -art 101, art. 106, art. 128 – art 129, art. 139, art. 148, art. 151, art. 152, art. 154 – art 155, art. 195, art. 541 alin. 3 împreuna cu art. 553, art 551, art. 490 și art 491, art. 430, art. 432- art 434, art. 437 – art. 441, art. 443 – art. 449, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.

 

 1. Probele stabilite pentru concurs :
 1. selecția dosarelor de concurs
 2. proba scrisă
 3. proba practică
 4. interviul

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: 18.04.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 21.04.2023

Termen de contestație: 1 zi lucrătoare

Afișare rezultate contestație selecție dosare: 24.04.2023

Proba scrisă: 25.04.2023 ora 10,00

Termen de contestație: 1 zi lucrătoare

Afișare rezultate contestație proba scrisă: 27.04.2023

Proba practică: 28.04.2023, ora 10,00

Termen de contestație: 1 zi lucrătoare

Afișare rezultate contestație proba practică: 02.05.2023

Interviul: 03.05.2023, ora 10,00

Termen de contestație: 1 zi lucrătoare

Afișare rezultate contestație interviu: 05.05.2023

Afișare rezultate finale: 05.05.2023

 

Concursul pentru postul contractual de execuție menționat se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

 

Afișat azi, 31.03.2023

 

 

PRIMAR

Asztalos Stefan

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)