Anunt sprijin culte

By in
742

JUDEȚUL CLUJ

Comuna Săvădisla

RO 407505 Săvădisla nr. 35.

Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 7411, data: 16/06/2022

ANUNȚ

privind acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de

cult din comuna Savadisla pe anul 2022

In conformitate cu prevederile OG.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult , HG. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OG.82/2001 , cu modificările ulterioare, HCL nr. 27/28.04.2016 privind aprobarea regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult din comuna Săvădisla aparținând cultelor religioase recunoscute din România si HCL nr. 12 din data de 07.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, Consiliile locale pot acorda sprijin financiar unităților de cult destinate :

 1. întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;
 2. construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;
 3. conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;
 4. desfășurării unor activități de asistență sociala;

Suma alocata in bugetul local pentru sprijinirea unităților de cult din comuna Savadisla pentru anul 2022 este de 80.000 lei.

Astfel pentru obținerea sprijinului financiar din bugetul local pe anul 2022 trebuie sa depuneți la Primărie un dosar cu următoarele documente :

 • cerere de acordare a sprijinului financiar – anexa nr. 1
 • declarație pe proprie răspundere a reprezentantului unitatii de cult -anexa nr.2
 • raportul justificativ pentru banii alocați in anul 2021 -anexa nr.4
 • devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

– copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții de lacas de cult nou, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • în cazul lucrărilor de pictură a lăcășurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
 • copia certificatului dc înregistrare fiscală;
 • adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

– copia autorizației din partea instituției dc specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

 • declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată ccrerii-tip;

Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de selecție numita prin dispoziția primarului cu nr. 199 din data de 07.09.2018. După finalizarea procedurii si stabilirea sumelor ce se aloca pentru fiecare proiect comisia de selecție va comunica rezultatele selecției primarului comunei in vederea pregătirii proiectului de hotărâre pentru alocarea fondurilor . După aprobarea alocării fondurilor comisia va comunica unităților de cult beneficiare contractul de cofinanțare, modelul dc raportare și documenetele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar aprobat precum și cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.

Pentru a intra în posesia fondurilor repartizate, unitatea dc cult beneficiară a sprijinului financiar va transmite Consiliului local al comunei Savadisla următoarele documente care stau la baza acordării sprijinului financiar:

– în termen de cel mult 30 zile de la primirea comunicării privind suma alocata trebuie sa depuneți contractul de cofinanțare completat, semnat și ștampilat în 2 exemplare originale (contractul va trebui să aibă nr. și dată anterioare emiterii documentelor financiare);

– după semnarea contractului trebuie să faceți o cerere prin care să solicitați virarea sumei aprobate (cererea va trebui să conțină antetul și adresa unității solicitante, motivarea solicitării, codul IBAN, banca și codul fiscal);

ATENTIE : Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia,

ALTE PRECIZĂRI :

 • toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;
 • nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;
 • facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;
 • chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți – pentru pictură și procurări de materiale de la particulari trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;
 • actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor și înregistrarea în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
 • pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil.
 • pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la 3 din ordonanță, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

Perioada de depunere a dosarelor: 17.06.2022- 16.07.2022

 

 

 

 

Primar,

Stefan Asztalos

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)