Anunț tichete sociale

By in
1282

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 5961, data: 03/09/2020

ANUNȚ TICHETE SOCIALE

Prin prezenta, Primăria comunei Săvădisla, aduce la cunoștință publică informațiile necesare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Săvădisla;
• venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv) pentru țcolari și 238 lei (inclisv) pentru preșcolari;
• să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.
Pentru anul școlar 2020-2021 cererea-declarație pe propria răspundere se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, până la data de 14.09.2020 la sediul Primăriei Săvădisla, din localitatea Săvădisla nr. 35, însoțite de următoarele actele doveditoare:
• acte de identitate ale părinților/repezentantului legal (copie);
• documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, după caz : hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii(copie);
• certificatele de naștere ale copiilor (copie);
• dovada înscrierii la grădiniță/școală (în original);
• certificat de căsătorie părinți (copie);
• certificat de deces părinte, după caz (copie);
• acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
• hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).
Cererea-declarație pe propria răspundere, însoțită de actele doveditoare, poate fi transmisă și electronic la următoarea adresă de e-mail a instituției: primsav@yahoo.com și poate fi descărcată din atașamentele de mai jos.

Familiile beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și cele beneficiare de prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în evidențele Primărieri vor depune la compartimentul de asistență socială doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.
Conform reglementărilor legale în vigoare, după evaluarea cererilor depuse în termen, Primăria Săvădisla va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului – Județul Cluj până la data de 15.09.2020.
Menționăm că tichetul social, aferent unui an școlar va putea fi folosit timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și numai la unitățile/magazinele afiliate. Lista acestora va fi comunicată odată cu primirea tichetului social.
Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail primsav@yahoo.com mai sus amintită și telefonic la numerele: 0264374271.

Primar,
Andrei Tamas-Gebe

54321
(0 votes. Average 0 of 5)