Anunț licitație publică Noiembrie 2023

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

CIF 4889497

Email: primsav@yahoo.com

Nr.11779 din 13.11.2023

                                         ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Săvădisla, Str. Principală nr. 35, Săvădisla, judeţul Cluj, telefon 0264374275,CIF 4889497, fax 0264374275, email primsav@yahoo.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Se organizează licitație publică în conformitate cu OUG nr.57/2019 și HCL nr.93 din 26.10.2023,în vederea închrierii unui spațiu în suprafață de 48 mp,situat în imobilul Căminul cultural vechi din sat Vlaha, nr.47/A,Comuna Săvădisla,județul Cluj,imobilul aparținând domeniului public al Comunei Săvădisla,cu destinație comercială.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct de la sediul Comunei Săvădisla

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte,cu sediul în sat Săvădisla, Str. Principală nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 15 lei/exemplar, care se achită numerar la casieria instituției

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 07/12/2023, Ora 12:00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 13/12/2023, ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Săvădisla, Str. principală nr. 35, jud. Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar originar

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13/12/2023, Ora 12:00, la sediul Comunei Săvădisla ,Comuna Săvădisla, Str. Principală nr. 35, jud. Cluj.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Cluj, secția mixtă de contencios administrativ și fscal, conflicte de muncă și asigurări sociale, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, județul Cluj, telefon: 0264-596111, fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 14/11/2023

 

PRIMAR,

ASZTALOS STEFAN