RECRUTARE FUNCTIONARI PUBLICI 5 POSTURI

By in
1959

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 6524 /23.07.2021

 

 

 

A N U N Ț

 

Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează  concurs   pentru ocuparea  următoarelor funcții publice de execuţie vacante:

 

 1. CONSILIER I ASISTENT, ID 375070 – COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Proba scrisă se va desfășura la data de 23.08.2021, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 4. Condiţii de participare:
 5. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domenile: ştiinţe economice, specializarea  administrarea afacerilor; contabilitate,  specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;
 6. Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
 7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.07.2021-11.08.2021

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

Întocmește statele de plată ale salariaților pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului în baza pontajelor primite și a statului de functii ;

– întocmește rapoartele de specialitate pentru proiectele de hotarari care vizează activitatea compartimentului, sprijină primarul comunei în întocmirea referatelor de aprobare ale proiectelor de hotarari și a proiectelor de hotărâri care vizează compartimentul din care face parte

– Calculează indemnizațiile pentru incapacitate de muncă, maternitate, îngrijirea copilului, conform prevederilor legislației in vigoare ;

– Întocmește statul de plată al consilierilor locali , în baza pontajelor primite ;

– Întocmește și depune la termen declarațiile lunare privind plata C.A.S. , fondului de somaj si CASS;

– Asigură îndeplinirea în conformitate cu dispozitiile legale a obligațiilor unitații față de bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale , terțe instituții sau personae fizice sau juridice ;

– Exercită controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate prin casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor , lichidarea obligțiilor de plată;

– Organizeaza si conduce evidența contabilă privind execuția bugetului local, planurile de venituri și cheltuieli pentru autofinanțări , precum si activitatea –prestări servicii ;

– Urmărește constituirea si reținerea garanțiilor în numerar de la persoanele cu functii , care gestioneaza valori materiale sau banesti;

– Întocmeste procesele verbale de predare – primire a bunurilor predate personalului din aparatul de specialitate al primarului si întocmeste lista de inventar ;

– Asigură efectuarea lucrarilor de impunere la taxe locale porivit Legii  ;

– Organizeaza efectuarea la timp a operațiunilor de inventartiere a valorilor materiale , bănești și a decontărilor cu bugetul propriu și asigură efectuarea acestor operațiuni la instituțiile publice ;

– Întocmește darea de seamă contabilă, pentru activitatea proprie, conform datelor din evidența contabilă ;

– Conduce evidenta contabilă analitică a valorilor materiale – recepții și consumuri – a debitorilor si creditorilor ;

– este resposnabilul cu resursele umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Săvădisla, ține evidența personalului primariei, dosarele de personal, ține baza de date cu privire la vechimea in munca, a duratei muncii, notificând secretarul general când trebuie operate modificări în raportul de serviciu al funcționarilor publici și contractuali, operează datele în REVISAL;

 1. Bibliografie:
 2. Constituţia României, republicată,
 3. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

iii. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

vii. Legea cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

viii. OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,

 1. H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
 3. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată;

xii. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE I SUPERIOR, ID 541156 – COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII, PROIECTE, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Proba scrisă se va desfășura la data de 25.08.2021, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 4. Condiţii de participare:
 5. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: stiinte economice, domeniul finante, specializarea finanțe și bănci;  știinte juridice, domeniul drept, specializarea drept;
 6. Perfecţionări /specializări în domeniul achiziţiilor publice dovedite cu documente emise în condiţiile legii

iii. Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice

 1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.07.2021-11.08.2021
 2. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • elaborează referatele de specialitate care stau la baza proiectelor de hotărâri în domeniul achizițiilor publice sau al celor cu privire la implementarea programelor finanțate din fonduri guvernamentale sau europene;
 • întocmirea programului anual al achizitiilor publice;
 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
 • primirea si analizarea temelor de proiectare
 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
 • alegerea procedurii de achizitie publica
 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
 • transmiterea spre publicare in SEAP a documentelor aferente achzitiilor sau procedurilor de achizitie publica (www.e-licitatie.ro)
 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea comisiei;
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • redactarea proceselor-verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice;
 • participarea la şedinţele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice si financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică;
 • întocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
 1. Bibliografie:
 2. Constituţia României, republicată,
 3. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

iii. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea nr. 98/2016 privind Achizitiile Publice;

vii. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

viii.           Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica , a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

 1. OUG nr. 13/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice;

 

 1. CONSILIER I SUPERIOR, ID 549112 – COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Proba scrisă se va desfășura la data de 25.08.2021, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 4. Condiţii de participare:
 5. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: urbanism,arhitectură ,construcții;
 6. Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
 7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.07.2021-11.08.2021
 8. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

 • întocmește și eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire sau demolare, cu respectarea prevederilor legale și în contextul documentațiilor de urbanism aprobate;
 • actualizeaza taxa de autorizare și asigură încasarea acesteia la finalizarea lucrărilor pentru care s-a eliberat autorizația;
 • transmite Compartimentului Fiscal situatia constructiilor noi sau a modificarilor la cele existente în vederea impunerii lor la plata impozitului;
 • întocmește teme de proiectare în vederea elaborarii documentațiilor de urbanism;
 • întocmește referate privind atribuirea sau schimbarea de denumiri potrivit reglementărilor legale pentru parcuri, piețe, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport, precum și pentru alte obiective de interes local;
 • urmarește îmbunatățirea continuă a aspectului urbanistic al comunei;
 • asigură prezentarea în vederea dezbaterii publice a unor inițiative urbanistice în vederea aprobarii lor;
 • asigură implementarea planului urbanistic general și a planului de amenajare a teritoriului în Comuna Săvădisla și a regulamentului de urbansim aplicabil;
 • inițiază acțiuni de modificare sau revizuire a Planului Urbanistic General, conform legislației în vigoare;
 • face propuneri privind zonarea comunei în vederea stabilirii impozitului pe terenuri si clădiri;
 • verifică existența și respectarea documentațiilor de execuție pentru lucrările din sectorul public si privat;
 • exercită controlul cu privire la disciplina în domeniul urbanismului , amenajării teritoriului,controlează existenta, valabilitatea si respectarea autorizațiilor de construire a persoanelor fizice sau juridice;
 • constată abaterile ce constituie contravenții la legea privind autorizarea construcțiilor , întocmește procesul verbal de constatare și îl transmite primarului pentru aplicarea sancțiunii;
 • urmărește realizarea măsurilor dispuse prin procesul verbal de contravențe privind oprirea sau demolarea construcțiilor neautorizate sau cu încalcarea acesteia;
 • întocmește referate pe care le transmite primarului în vederea acționarii în instanță a persoanelor fizice sau juridice care execută lucrări fără autorizație sau cu încalcarea acesteia;
 • întocmește rapoarte de specialitate în vederea aprobării unor studii de oportunitate și PUD-uri, pentru concesionarea de terenuri pentru constructii, precum și pentru toate documentațiile supuse aprobării consiliului local Săvădisla în domeniul urbanismului;
 • ține evidenta autorizatiilor de construire și a certificatelor de urbanism, asigură prezentarea lor în vederea consultarii publice;
 • transmite lunar și anual instituțiilor abilitate situatia autorizațiilor de construire, pe categorii de lucrari;
 • întocmește periodic rapoarte și situatii statistice pentru organele administratiei judetene sau Directia Nationala de Statistica;
 • răspunde de aplicarea întocmai a documentațiilor de urbanism aprobate, verifică respectarea prevederilor regulamentelor de urbanism;
 • verifică redactarea actelor de urbanism și urmărește redactarea lor în termenul prevazut de lege;
 • răspunde de autorizarea construcțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, cât și de calitatea propunerilor din proiecte;
 • verifică modul de efectuare a reglarii taxei de autorizare și efectuarea receptiilor construcțiilor;
 • ulterior autorizarii, semnalează orice neconformitate cu autorizația emisă și aplică prevederile legale;
 • se preocupă de conformarea construcțiilor pentru utilizarea acestora de către persoanele cu handicap locomotor;
 1. Bibliografie:
 2. Constituţia României, republicată,
 3. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

iii. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

vii. Ordinul MDRL nr.839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

viii.           Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 1. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 2. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
 3. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

xii. Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

 

 1. CONSILIER JURIDIC I DEBUTANT, ID 375073 – COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Proba scrisă se va desfășura la data de 27.08.2021, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 4. Condiţii de participare:
 5. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul drept, specializare drept,
 6. Minimum 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
 7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.07.2021-11.08.2021
 8. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului::

 • participă direct la pregătirea documentaţiei şi lucrărilor care se supun dezbaterii comisiilor de specialitate şi şedinţelor în plen ale Consiliului local al comunei Săvădisla;
 • tehnoredactează lucrările de secretariat ale Consiliului local al comunei Săvădisla;
 • primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată direct de către de către conducerea Primăriei comunei Săvădisla;
 • colaborează la întocmirea dispoziţiilor, proiectelor de hotărâri, referatelor de aprobare ale proiectelor de hotarâri şi a oricăror alte acte elaborate de Primarul comunei Săvădisla;
 • îşi dă avizul, la cererea conducerii, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii Primăriei comunei Săvădisla, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
 • reprezintă interesele autorităţii administraţiei publice locale deliberative și executive ale Comunei Săvădisla în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa oricăror autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, în baza unei împuterniciri (delegaţii) semnate de conducerea Primăriei;
 • redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări de acţiune, note de şedinţă şi concluzii scrise, pe care le adresează instanţelor judecătoreşti;
 • formulează căile de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
 • verifică şi vizează legalitatea contractelor şi a altor acte cu caracter juridic, cu excepţia celor care cad în sarcina compartimentelor specializate, conform organigramei şi statului de funcţii;
 • primeşte publicaţiile având caracter juridic şi analizează prevederile legale nou apărute;
 • comunică şi înaintează, în termenul prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de către Consiliul local sau de către Primar (în colaborare cu alte compartimente);
 • acordă sprijin compartimentelor Primăriei comunei Săvădisla în vederea interpretării şi aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale;
 • întocmeşte registrul cauzelor şi urmăreşte modul de înregistrare în acesta;
 • arhivează documentele specifice compartimentului;
 1. Bibliografie:
 2. Constituţia României, republicată,
 3. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

iii. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,actualizată;

vii. Legea  nr.101/2016  privind  remediile şi  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a  contractelor de  achiziţie publică,  a  contractelor  sectoriale şi  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări şi  concesiune  de  servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

viii.           Legea nr.287/2009 Codul Civil-Cartea IV-titlul I-IV;Cartea V titlul I,  titlul II,cap.I; titlul V capi. I, Cap.II; titlul VI, cap I, sectiunea 1; titlul IX, cap I, cap V, cartea a VI-a.

 1. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă Cartea a-V-a despre executarea silita
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Titlul III, cap II, cap, IV, titlul V, cap I, cap. II, cap. III, Cap VI, titlul VII, Titlul VIII din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală

 

 1. CONSILIER I SUPERIOR, ID 375067 – COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, AGRICOL, ADMINISTRATIV, INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
 2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
 3. Proba scrisă se va desfășura la data de 27.08.2021, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 4. Condiţii de participare:
 5. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie geodezică, specializarea masuratori tereste si cadastru,
 6. Minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
 7. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 23.07.2021-11.08.2021
 8. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului::

 • întocmeşte lucrările prevăzute pentru aplicarea Legilor fondului funciar;
 • pregăteşte documentaţiile ce trebuie prezentate în şedinţele comisiei municipale pentru aplicarea legilor fondului funciar;
 • întocmeşte măsurătorile în vederea punerii în posesie a proprietarilor de terenuri;
 • execută măsurători topografice pe teren și efectuează operațiuni de parcelare, comasare și dezmembrare terenuri agricole.
 • execută măsurători topografice si cadastrale, masuratori GPS , integrarea datele provenite din masuratori si alte metode de achizitie de date;
 • identifică, localizează și delimitează terenurile;
 • procesează datele obținute pe teren folosind programe software dedicate, ex. Auto Cad, Topo Graph;
 • stabilește întalniri cu proprietarii de terenuri în vederea efectuării măsurătorilor sau pentru clarificarea situației terenurilor;
 • întocmeşte memorii tehnice;
 • copiaza, procesează şi prelucrează datele colectate
 • se ocupă de buna desfășurare a lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale, conform prevederilor Legii nr.7/1996, republicată , cu modificările și completările ulterioare din cadrul Programului de Cadastru și Carte Funciară
 • extragerea datelor din planșele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor planse d.p.d.v. Topografic;
 • verificare planuri parcelare din punct de vedere topografic pentru localizarea exactă a acestora;
 • întocmeşte procesele verbale de punere în posesie precum şi întreaga documentaţie care stă la baza acestora şi le înaintează la OCPI în vederea eliberării titlurilor de proprietate;
 • primeşte titlurile de proprietate de la OCPI – şi le înmânează celor îndreptăţiţi;
 • restituie către OCPI   -titlurile întocmite greşit,cu propunerile corespunzătoare;
 • întocmeşte lucrările solicitate de Comisia Judeţeana pentru aplicarea legilor fondului funciar sau de instanţele de judecata care au pe rol litigii în acest domeniu;
 • eliberează adeverinţele solicitate de notarii publici în domeniul aplicării legilor fondului funciar;
 • eliberează adeverințele privind situarea terenurilor în intravilanul sau extravilanul comunei, în zonele cooperativizate sau necooperativizate
 • transmite instantei de judecata copiile conforme dupa dosarele de fond funciar sau comunica orice relatii solicitate de acestea cu privire la dosarele de fond funciar

– intocmeste referatele de specialitate aferente proiectelor de hotararari care au ca obiect activitatea pe care o desfasoara

 1. Bibliografie:
 2. Constituţia României, republicată,
 3. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

iii. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea cadastrului  si  a  publicitatii  imobiliare  nr.  7/1996,  republicata,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

vii. Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI  pentru aprobarea Regulamentului de avizare,  receptie  si  înscriere  în  evidentele  de  cadastru  si  carte  funciara,  cu  modificarile  si completarile ulterioare;

viii.           Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii,  padurilor  si  dezvoltarii  rurale  si  ministrului administratiei  si  internelor  nr.  897/798/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

 1. Legea nr.  17/2014  privind  unele  masuri  de  reglementare  a  vanzarii-cumpararii terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  si  de  modificare  a  Legii  nr.  268/2001  privind privatizarea societatilor  comerciale  ce  detin  în  administrare  terenuri  proprietate  publica  si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile  si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin  echivalent,  a  imobilelor  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  regimului  comunist  în Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.  18/1991  a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

xii. Legea  nr.  247/2005 a  fondului  funciar,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile ulterioare;

xiii.           Hotararea  nr. 890/2005  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura  de constituire,  atributiile  si  functionarea  comisiilor  pentru  stabilirea  dreptului  de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

xiv.            Legea  nr.  50/1991 privind autorizarea executarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 1. Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

  Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49 alin. (1)  din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea  şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi depuse la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior.

 

Legislația trebuie consultată în forma actualizată.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați Primăria Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264.374275, persoană de contact: Mate Angela Irina, consilier I superior.

 

PRIMAR

Stefan Asztalos

54321
(0 votes. Average 0 of 5)