Anunt recrutare personal contractual

By in
1450

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 612/29.01.2021

 

 

A N U N Ț

 

Comuna Săvădisla cu sediul în comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează concurs   pentru ocuparea  a două funcţii contractuale de execuţie vacante:

 

 1. Denumirea postului: șofer, grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere

Nivelul studiilor: studii medii

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

Probele stabilite pentru concurs :

 • selecția dosarelor de concurs
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviul
 1. Denumirea postului: expert I A – compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, tehnologia informației

Nivelul studiilor: studii superioare

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Probele stabilite pentru concurs :

–          selecția dosarelor de concurs

–          proba scrisă

–          proba practică

–          interviul

Concursurile pentru cele două posturi contractuale de execuție menționate se vor organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: 16.02.2021
 • Proba scrisă: 23.02.2021 ora 10,00
 • Proba practică: 01.03.2021, ora 10,00
 • Interviul: 03.2021, ora 10,00

 

În vederea participării la concursul de recrutare, candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 și anume:

 1. a) au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoasc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: doamna Matyas Annamaria – referent III principal.

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

 

 1. Șofer, grad profesional II – compartimentul gospodărie, întreținere: șofer microbus școlar, transport elevii de pe raza comunei Săvădisla din satele de domiciliu la școlile gimnaziale unde studiază și retur, transportul elevilor și a cadrelor didactice în excursii sau în vederea participării la diverse evenimente situate atât în comuna Săvădisla cât și în afara comunei și retur, șofer atoturisme ale Primariei, couducerea acestora și transportului demnitarilor și/sau a angajaților primăriei de la sediul primăriei la instituțiile sau locațiile comunicate și retur.

 

Condiții specifice:

 • studii medii
 • permis de conducere categoria D
 • atestat conducător auto transport persoane în termen de valabilitate
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an

 

Bibliografia:

 1. Constituția României, art. 15- art. 53, art. 120 – ar.t 123
 2. Art 6 – art 13, art 75, art 95 -art 101, art. 106, art. 128 – art 129, art. 139, art. 148, art. 151, art. 152, art. 154 – art 155, art. 195, art 200, art. 541 alin. 3 împreuna cu art. 376 alin. 2, art. 430, art. 432- art 434, art. 437 – art. 441, art. 443 – art. 449, art. 543- art 553, art. Din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.

  

 1. Expert I A – compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, tehnologia informației: întreținerea stațiilor de lucru și a echipamentelor periferice IT: instalarea / configurarea pachetelor de software, instalarea / configurarea perifericelor IT, menținerea în bună funcționare a stațiilor de lucru, rețeaua locală: asigurarea securității rețelei locale, instalarea / configurarea echipamentelor de retelistica (router, switch, DVR, AP, etc.), instalare / configurare servere Windows / Linux, cunoașterea aprofundată a sistemului de e-mail “Microsoft Office365”, cunostințe de limba engleză

 

Condiții specifice:

 • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, în următoarele domenii: matematică, matematică-informatică, informatică.
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

 

Bibliografia:

 1. Constituția României,
 2. Art 6 – art 13, art 75, art 95 -art 101, art. 106, art. 128 – art 129, art. 139, art. 148, art. 151, art. 152, art. 154 – art 155, art. 195, art 200, art. 541 alin. 3 împreuna cu art. 376 alin. 2, art. 430, art. 432- art 434, art. 437 – art. 441, art. 443 – art. 449, art. 543- art 553, art.  Din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. ”Rețele de calculatoare”, Peter Norton
 4. ”The Beginner’s Guide to Office 365”, Kevin Wilson
 5. ”Microsoft Windows Networking Essentials”, Darril Gibson

 

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.

 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa secretarului comisiei, doamna Matyas Annamaria – referent III principal, la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com.

 

 

PRIMAR

Asztalos Stefan

 

 

 

54321
(1 vote. Average 4 of 5)