Anunt licitatie publica

By in
565
 1. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Săvădisla, Str. Principală nr. 35, Săvădisla, judeţul Cluj, telefon 0264374275,CIF 4889497, fax 0264374275, email primsav@yahoo.com
 2. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în suprafață de 146,22 mp, situat în intravilanul satului Săvădisla comuna Săvădisla, județul Cluj,localizat în fața terenului de sport sintetic, parte din CF nr. 55265 Săvădisla cu nr. cadastral 55265,aparținând domeniului public al comunei Săvădisla, conform caietului de sarcini HCL Săvădisla nr. 22/28.03.2023 și conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini
 4. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, depusă la sediul instituției
 5. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, localitatea Săvădisla, Str. Principală nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 6. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 15 lei/exemplar, care se achită numerar la casieria instituției
 7. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 30/06/2023, Ora 12:00
 8. 4. Informații privind ofertele:
 9. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06/07/2023, ora 10:00
 10. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Săvădisla, localitatea Săvădisla, Str. principală nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte
 11. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 12. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06/07/2023, Ora 12:00, la sediul comunei Săvădisla din localitatea Săvădisla, Str. Principală nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
 13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Cluj, secția mixtă de contencios administrativ și fscal, conflicte de muncă și asigurări sociale, localitatea Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, județul Cluj, telefon: 0264-596111, fax: 0264-595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro
 14. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 16/06/2023
54321
(0 votes. Average 0 of 5)