Anunț recurtare funcționar public

By in
874

 

ANUNȚ RECURTARE FUNCȚIONAR PUBLIC

 

Comuna Săvădisla, în baza prevederilor art 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 și ale prevederilor art. IV din OUG 34/2023 – alin. 2 lit. b,  aduce la cunoștința publică organizarea concursului de recrutare pentru următoarea funcție publică de execuție:

 

 1. CONSILIER I ASISTENT, ID 375064 – COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
  1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  2. Proba scrisă se va desfășura la data de 07.08.2023, ora 12, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
  3. Condiţii de participare:
   1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: arhitectură (domeniu de licență), urbanism (domeniu de licență); inginierie civilă (domeniu de licență)
   2. Minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
  4. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 06.07.2023-25.07.2023
  5. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Ramona-Bianca Savașer, secretar general al comunei Săvădisla
  6. Bibliografie și tematică:
   1. Constituţia României, republicată, cu tematica : Constituţia României
   2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, completat cu titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi, cu tematica Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 și titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 2. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată la zi, cu tematica Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 3. Ordinul MDRL nr.839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizat la zi, cu tematica: Ordinul MDRL nr.839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată la zi, cu tematica Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, actualizata la zi, cu tematica Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 1. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, actualizată la zi, cu tematica Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 2. H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată la zi, cu tematica H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 3. Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, actualizat la zi, cu tematica: Ordinul nr. 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

Legislația trebuie consultată în forma actualizată, la zi.

 

Atribuții prevăzute în fișa postului:

 1. întocmește și eliberează certificate de urbanism și autorizații de construire sau demolare, cu respectarea prevederilor legale și în contextul documentațiilor de urbanism aprobate;
 2. actualizeaza taxa de autorizare și asigură încasarea acesteia la finalizarea lucrărilor pentru care s-a eliberat autorizația;
 3. transmite Compartimentului Fiscal situatia constructiilor noi sau a modificarilor la cele existente în vederea impunerii lor la plata impozitului;
 4. întocmește teme de proiectare în vederea elaborarii documentațiilor de urbanism;
 5. întocmește referate privind atribuirea sau schimbarea de denumiri potrivit reglementărilor legale pentru parcuri, piețe, cartiere, străzi, stații ale mijloacelor de transport, precum și pentru alte obiective de interes local;
 6. urmarește îmbunatățirea continuă a aspectului urbanistic al comunei;
 7. asigură prezentarea în vederea dezbaterii publice a unor inițiative urbanistice în vederea aprobarii lor;
 8. asigură implementarea planului urbanistic general și a planului de amenajare a teritoriului în Comuna Săvădisla și a regulamentului de urbansim aplicabil;
 9. inițiază acțiuni de modificare sau revizuire a Planului Urbanistic General, conform legislației în vigoare;
 10. face propuneri privind zonarea comunei în vederea stabilirii impozitului pe terenuri si clădiri;
 11. verifică existența și respectarea documentațiilor de execuție pentru lucrările din sectorul public si privat;
 12. exercită controlul cu privire la disciplina în domeniul urbanismului , amenajării teritoriului,controlează existenta, valabilitatea si respectarea autorizațiilor de construire a persoanelor fizice sau juridice;
 13. constată abaterile ce constituie contravenții la legea privind autorizarea construcțiilor , întocmește procesul verbal de constatare și îl transmite primarului pentru aplicarea sancțiunii;
 14. urmărește realizarea măsurilor dispuse prin procesul verbal de contravențe privind oprirea sau demolarea construcțiilor neautorizate sau cu încalcarea acesteia;
 15. întocmește referate pe care le transmite primarului în vederea acționarii în instanță a persoanelor fizice sau juridice care execută lucrări fără autorizație sau cu încalcarea acesteia;
 16. întocmește rapoarte de specialitate în vederea aprobării unor studii de oportunitate și PUD-uri, pentru concesionarea de terenuri pentru constructii, precum și pentru toate documentațiile supuse aprobării consiliului local Săvădisla în domeniul urbanismului;
 17. ține evidenta autorizatiilor de construire și a certificatelor de urbanism, asigură prezentarea lor în vederea consultarii publice;
 18. transmite lunar și anual instituțiilor abilitate situatia autorizațiilor de construire, pe categorii de lucrari;
 19. întocmește periodic rapoarte și situatii statistice pentru organele administratiei judetene sau Directia Nationala de Statistica;
 20. răspunde de aplicarea întocmai a documentațiilor de urbanism aprobate, verifică respectarea prevederilor regulamentelor de urbanism;
 21. verifică redactarea actelor de urbanism și urmărește redactarea lor în termenul prevazut de lege;
 22. răspunde de autorizarea construcțiilor în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, cât și de calitatea propunerilor din proiecte;
 23. verifică modul de efectuare a reglarii taxei de autorizare și efectuarea receptiilor construcțiilor;
 24. ulterior autorizarii, semnalează orice neconformitate cu autorizația emisă și aplică prevederile legale;
 25. se preocupă de conformarea construcțiilor pentru utilizarea acestora de către persoanele cu handicap locomotor;
 26. păstrează secretul operatiunilor efectuate pe linie de serviciu, răspunde dupa caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvărșite în exercitarea atribuțiilor ce-i revin;
 27. primește și alte însărcinări de la primarul comunei sau date în sarcina sa de Consiliul Local
 28. are obligația de a respecta în permanent toate regulile de protecție și securitatea muncii participănd lunar la instructajul care se face pe această linie;
 29. prezentele atribuții nu sunt limitative, putănd fii completate și cu alte dispoziții emise de conducătorul autorității publice locale;
 30. va respecta programul de funcționare în conformitate cu atribuțiile din prezenta fisă a postului :8,00-16,00

Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrati:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină urmatoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere anexat prezentului anunț conform HG 611/2008- anexa nr. 3
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 7. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Dosarele vor fi depuse la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: Savașer Ramona-Bianca, secretar comisie.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați Primăria Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264.374275, persoană de contact: Savașer Ramona-Bianca, secretar comisie.

 

 

PRIMARUL COMUNEI SĂVĂDISLA

 ASZTALOS STEFAN,

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)