Anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/ activități culturale si sportive în anul 2019

By in
1042
Anunț de participare pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/ activități culturale si sportive în anul 2019

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 3367/14.05.2019
ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual de acțiuni/ activități culturale si sportive în anul 2019
1. Autoritatea contractantă: COMUNA SAVADISLA, cod fiscal: 4889497
2. Solicitanții pot fi:
orice persoane fizice sau juridice, fără scop patrimonial, autorizate sau înființate legal, care își desfașoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei SAVADISLA.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare HCL nr. 13/29.02.2012 privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activități nonprofit de interes local, HCL nr. 77/18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
4. Suma aprobată pentru programe si activitati culturale, sportive este de: 235.000 lei.
5. Durata programului: anul 2019.
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Primaria Savadisla 31.05.2019 ora 16:00.
7. Actele necesare pentru depunerea cererii de finantare pentru activitati culturale si sportive pe anul 2019, confom L.350/2005:
– scrisoarea de interes
– formularul de solicitare a finanţării
– calendarul activităţilor proiectului;
– declaraţia pe proprie răspundere
– declaraţia de imparţialitate a beneficiarului;
– actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz;
– extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului
Formularele se pot ridica de la primarie sau se pot fi listate de pe www.primariasavadisla.ro-arhiva
Se accelerează aplicarea procedurii de selecție în ceea ce privește atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor nonprofit de interes general în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare. Neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar impiedica implementarea proiectelor în timp util.
7. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se vor face de către comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public, între datele de 03.06.2019, ora 09:00 – 05.06.2019, ora 12:00.
8. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finantării nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, poate fi procurată de pe site
www.primariasavadisla.ro- arhiva;
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 73/14.05.2019

Primar,
Tamas Gebe Andrei

54321
(0 votes. Average 0 of 5)