Anunt licitatie

By in
1270

JUDEŢUL CLUJ
Comuna Săvădisla
RO 407505 Săvădisla nr. 35.
Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 6598 din 07.11.2018

Anunţ
privind organizarea licitaţiei publice pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra a doua terenuri, proprietatea privata a comunei Savadisla

Organizatorul negocierii/licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: o264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 20 noiembrie 2018 ora 11
La data mentionata mai sus se vor deschide ofertele depuse.
Locul desfăşurării negocierii/licitaţiei: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )
Tipul licitaţiei: licitatie publica cu strigare
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor – Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – art 123, prevederilor art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local Savadisla cu nr. 79/25.10.2018
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru înscrierea la negociere/licitaţie: 19 noiembrie 2018 ,ora 15,00
Obiectul şi durata superficiei:
1. Se doreste constituirea dreptului de superficie asupra:
A. Terenului in scris in CF 53617 Savadisla in suprafata de 3.785 mp, tarla 11, parcela 1305, nr topo 81, asupra intregii suprafete de teren, avand ca scop pe termen scurt amenajarea unei zone verzi, platata cu copaci si plate decorative, pentru amenajarea unui parc de agrement cu animale domestice (mini-zoo), cu o zona imprejmuita care sa deserveasca activitatea mentionata, cu realizarea infrastructurii necesare functionarii acesteia, autorizare efectuata in conditiile sin in conformitate cu prevederile legale. Pe termen lung, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la acel moment, terenul va putea fi folosit in scopul construirii unei zone industriale, avand in vedere termenul de 49 de ani pentru care se doreste constituirea dreptului de superficie.
B Terenului inscris in CF in CF 53618 Savadisla in suprafata de 2.185 mp, tarla 11, parcela 1313, nr. topo 81, asupra intregii suprafete de teren, avand ca scop pe termen scurt edificarea unui bazin de apa pentru alimentarea sistemului antiincendiu care sa deserveasca caldirile din apropiere, respectiv pentru amenajarea unui habitat pentru pesti ornamentali, cu zona verde inconjuratoare amenajata ca parc, spatiu de agrement, platat cu copaci si plante decorative. Pe termen lung, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la acel moment, terenul va putea fi folosit in scopul construirii unei parcari auto.

2. Durata ambelor constituiri este de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul partilor.

Condiţii de participare:
a.- cererea de participare la licitatie;
b.- copie dupa chitanta care atesta plata taxei de participare la licitatie,
c. – copie de pe ordinul bancar de plata privind plata garantiei de participare la licitatie sau copie de pe chitanta de plata a taxei .
d. – copie dupa obiectul de activitate conform clasificarii C.A.E.N.,
e. – copie certificat de înregistrare fiscală, copie certificat de înregistrare la Registrul Comertului (certificat constatator)
f. – copie carte de identitate si actul de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuternicitii ofertantilor si nu de acestia personal.
g. – dovadă din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (certificat fiscal)

Cuantumul şi forma garanţiei de participare: Taxa de participare la licitatie este 20 lei şi nu se restituie, iar valoarea garanţiei de participare este de 200 lei.

Caietul de sarcini aferent licitatiei publice poate fi achizitionat de la sediul Primariei Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, judetul CLUJ, – registratura, contra unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.

PRIMAR,
Tamas Gebe Andrei

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt licitatie
54321
(0 votes. Average 0 of 5)