Anunt recrutare personal

By in ,
1092
Anunt recrutare personal

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 5520/19.08.2019

A N U N Ț

Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea unei publice de execuţie vacante:
Referent clasa III, grad profesional debutant – biroul financiar contabil
Probele stabilite pentru concurs :
– selecția dosarelor de concurs
– proba scrisă
– interviul
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 19.08.2019 – 09.09.2019
Proba scrisă: 02.10.2019, ora 12,00
Condiţii de participare:
– Condiţiile generale, prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
– Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
Referent clasa III, grad profesional debutant – biroul financiar contabil: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
Vechime în specialitatea studiilor, potrivit art. 568 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
– Referent clasa III, grad profesional debutant: 0 ani
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, putând fi depuse la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: Savașer Ramona-Bianca, Secretar.
Atribuții prevăzute în fișa postului:
Referent clasa III, grad profesional debutant – biroul financiar contabil: conducerea extrasului de rol cu toate debitele după rolul unic cuprinzând impozitele și taxele locale datorate de contribuabili pe categorii de debite, încasarea și urmărirea debitelor provenite din rămășițe, debite curente folosind chitanțier tip unic, calcularea majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate, întocmirea zilnică a borderoului cu sumele încasate pe surse de venit, predarea lor casierului colector, urmărirea debitelor, întocmirea înștiințărilor de plată, a titlurilor executorii, a somațiilor, aplicarea măsurilor asiguratorii (poprirea, sechestru asiguratoriu, executarea silită a bunurilor).

Bibliografie concurs:

Referent clasa III, grad profesional debutant:
a. Constituția României,
b. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
c. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
d. Titlul IX din Legea nr. 227/2017 privind Codul fiscal
e. Titlul VII și Titlul VIII din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală

Legislația trebuie consultată în forma actualizată.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați Primăria Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264.374275, secretar, Savașer Ramona-Bianca.

PRIMAR
Tamas Gebe Andrei

54321
(0 votes. Average 0 of 5)