CONCURS RECRUTARE FUNCTIONAR CONTRACTUAL IT

By in
351

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 6266 /14.07.2021

 

 

A N U N Ț

 

Comuna Săvădisla cu sediul în comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează concurs   pentru ocuparea  funcției contractuale de execuţie vacante:

 

 1. Denumirea postului: expert I A – compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, tehnologia informației

Nivelul studiilor: studii superioare

Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

Probele stabilite pentru concurs :

–          selecția dosarelor de concurs

–          proba scrisă

–          proba practică

–          interviul

Concursul pentru postul contractual de execuție menționat se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principală nr 35, com. Săvădisla, jud Cluj, conform calendarului următor:

 • Data limită de depunere a dosarelor de înscriere: 07.2021
 • Proba scrisă: 09.08.2021 ora 10,00
 • Proba practică: 12.08.2021 ora 10,00
 • Interviul: 08.2021 ora 10,00

 

În vederea participării la concursul de recrutare, candidații trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 și anume:

 1. a) au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoasc limba română, scris şi vorbit;
 3. c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

 

 

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs poate fi depus la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com, persoana de contact: doamna Mate Angela-Irina, consilier superior – referent III principal.

 

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post:

  

 1. Expert I A – compartimentul achiziții publice, investiții, proiecte, tehnologia informației: întreținerea stațiilor de lucru și a echipamentelor periferice IT: instalarea / configurarea pachetelor de software, instalarea / configurarea perifericelor IT, menținerea în bună funcționare a stațiilor de lucru, rețeaua locală: asigurarea securității rețelei locale, instalarea / configurarea echipamentelor de retelistica (router, switch, DVR, AP, etc.), instalare / configurare servere Windows / Linux, cunoașterea aprofundată a sistemului de e-mail “Microsoft Office365”, întreținerea siteului web al primariei www.primariasavadisla.ro și cu postarea documentelor pe site, se ocupă de rețelele de socializare unde primaria are cont sau grup create, cunostințe de limba engleză

 

Condiții specifice:

 • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, în următoarele domenii: studii superioare in domeniul informatica, specializarea: informatică, informatică aplicată, domeniul matematică, specializarea: matematica informatica, domeniul: calculatoare si tehnologia informatiei, specializarea: calculatoare, specializarea tehnologia informatiei, domeniul: ingineria sistemelor, specializarea: automatică si informatica aplicata;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 7 ani

 

Bibliografia:

 1. Constituția României,
 2. Art 6 – art 13, art 75, art 95 -art 101, art. 106, art. 128 – art 129, art. 139, art. 148, art. 151, art. 152, art. 154 – art 155, art. 195, art 200, art. 541 alin. 3 împreuna cu art. 376 alin. 2, art. 430, art. 432- art 434, art. 437 – art. 441, art. 443 – art. 449, art. 543- art 553, art.  Din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 3. ”Rețele de calculatoare”, Peter Norton
 4. ”The Beginner’s Guide to Office 365”, Kevin Wilson
 5. ”Microsoft Windows Networking Essentials”, Darril Gibson

 

Întreaga bibliografie trebuie consultată în forma republicată, actualizată la zi.

 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa secretarului comisiei, doamna Mate Angela Irina, consilier I superior, la sediul primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com.

 

 

Afișat azi, 14.07.2021.

 

 

PRIMAR

Asztalos Stefan

 

 

 

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf ANUNT CONCURS
54321
(0 votes. Average 0 of 5)