Examen promovare functionari publici

By in ,
2081
Examen promovare functionari publici

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 5521/19.08.2019

ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare în grad al funcționarilor publici

Comuna Săvădisla, cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează examen de promovare în grad pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată următoarelor funcţii publice de execuţie:

– Consilier, clasa I, grad profesional principal – BIROUL FINANCIAR CONTABIL
– Referent, clasa III, grad profesional principal – BIROUL FINANCIAR CONTABIL

Examenul se va organiza la sediul instituţiei din localitatea Săvădisla, str. Principala nr 35, com. Savadsila, jud Cluj, conform calendarului următor:
– Interval depunere dosarele de înscriere: 19.08.2019- 09.09.2019
– Proba scrisă: 01.10.2019, ora 12,00
– Interviul se va organiza conform prevederilor art. 56 din HG.611/2008, la sediul Primăriei
Condiţii de participare:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii
Nivelul studiilor:
– Consilier, clasa I, grad profesional principal – BIROUL FINANCIAR CONTABIL – studii superioare
– Referent, clasa III, grad profesional principal – BIROUL FINANCIAR CONTABIL – studii medii
Bibliografie :
a. Constituția României,
b. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
c. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
d. Titlul IX din Legea nr. 227/2017 privind Codul fiscal
e. Titlul VII și Titlul VIII din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal
Legislatia trebuie consultata in forma actualizata.
Modalitatea de desfăşurare a examenului:
Probele stabilite pentru concurs :
– selecția dosarelor de concurs
– proba scrisă
– interviul
Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente :
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici care poate fi procurat de la sediul Primariei.

Pentru informatii suplimentare vă puteți adresa condcerii Primăriei Săvădisla, la sediul Primăriei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, județul Cluj, telefon 0264-374275/ Fax: 0264374433, email: primsav@yahoo.com.

PRIMAR
Tamas Gebe Andrei

54321
(0 votes. Average 0 of 5)