Concursuri

A N U N Ț

Comuna Săvădisla cu sediul in comuna Săvădisla nr. 35, judetul Cluj, organizează  concurs   pentru ocuparea  următoarelor funcții publice de execuţie vacante:

 1. REFERENT III DEBUTANT -ID 541157 – COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR,AGRICOL, ADMINISTRATIV, INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
  1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  2. Proba scrisă se va desfășura la data de 29.12.2021, ora 10, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
  3. Condiţii de participare:
   1. Studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
   2. Minimum 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
 • Cunoașterea limbii maghiare, nivel avansat. Competenţele lingvistice de comunicare în limba minorităţii naţionale vor fi verificate prin proba  eliminatorie care va avea loc la data de 29.12.2021 ora 09.00. la sediul primăriei comunei Săvădisla din localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj.
 1. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 11.2021-13.12.2021
 2. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Ramona-Bianca Savașer, secretar general al comunei Săvădisla
 3. Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 4. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: desfășoară activități în relațiile cu publicul prin primirea tuturor cetățenilor la registratura primăriei și îndrumarea acestora către compartimentele specifice solicitate, ajutorarea cetatenilor în completarea formularelor puse la dispozitie penru situatiile particulare de catre primarie, primirea și înregistrarea corespondenței poștale și electronice, distribuirea corespondenței compartimentelor specializate, utilizarea limbii maghiare in raport cu etnicii maghiari, utilizarea programului de registratura electronic, orice alte dispozitii primite de la conducatorul institutiei
 5. Bibliografie:
  1. Constituţia României, republicată,
  2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi.
 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
 1. Ordonanța nr.27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 2. Legea nr.52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

Tematica:

1.Constituţia României, republicată,

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5.Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul    VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi.

6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

7.Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a    Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

8.Hotărârea nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

9.Ordonanța nr.27/2002privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

10.Legea nr.52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor

SECŢIUNEA 1 Dispoziţii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative
SECŢIUNEA a 2 – a Dispoziţii privind participarea la procesul de luare a deciziilor

 1. CONSILIER JURIDIC I DEBUTANT, ID 375073 – COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
  1. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  2. Proba scrisă se va desfășura la data de 29.12.2021, ora 10, la sediul Primăriei Săvădisla situat în localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj
  3. Condiţii de participare:
   1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul drept, specializare drept,
   2. Minimum 0 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice
  4. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 22.11.2021-13.12.2021 și data afișării anunțului: 22.11.2021
  5. coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, telefon/fax: 0264/374275, email: primsav@yahoo.com, persoană de contact: Ramona-Bianca Savașer, secretar general al comunei Săvădisla
  6. Condiţiile generale de participare sunt prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  7. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului::
 • participă direct la pregătirea documentaţiei şi lucrărilor care se supun dezbaterii comisiilor de specialitate şi şedinţelor în plen ale Consiliului local al comunei Săvădisla;
 • tehnoredactează lucrările de secretariat ale Consiliului local al comunei Săvădisla;
 • primeşte, analizează şi rezolvă corespondenţa repartizată direct de către de către conducerea Primăriei comunei Săvădisla;
 • colaborează la întocmirea dispoziţiilor, proiectelor de hotărâri, referatelor de aprobare ale proiectelor de hotarâri şi a oricăror alte acte elaborate de Primarul comunei Săvădisla;
 • îşi dă avizul, la cererea conducerii, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii Primăriei comunei Săvădisla, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
 • reprezintă interesele autorităţii administraţiei publice locale deliberative și executive ale Comunei Săvădisla în faţa instanţelor judecătoreşti şi în faţa oricăror autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, în baza unei împuterniciri (delegaţii) semnate de conducerea Primăriei;
 • redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, precizări de acţiune, note de şedinţă şi concluzii scrise, pe care le adresează instanţelor judecătoreşti;
 • formulează căile de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
 • verifică şi vizează legalitatea contractelor şi a altor acte cu caracter juridic, cu excepţia celor care cad în sarcina compartimentelor specializate, conform organigramei şi statului de funcţii;
 • primeşte publicaţiile având caracter juridic şi analizează prevederile legale nou apărute;
 • comunică şi înaintează, în termenul prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de către Consiliul local sau de către Primar (în colaborare cu alte compartimente);
 • acordă sprijin compartimentelor Primăriei comunei Săvădisla în vederea interpretării şi aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale;
 • întocmeşte registrul cauzelor şi urmăreşte modul de înregistrare în acesta;
 • arhivează documentele specifice compartimentului;
 1. Bibliografie:
  1. Constituţia României, republicată,
  2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi
 3. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,actualizată;
 • Legea nr.101/2016  privind  remediile şi  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a  contractelor de  achiziţie publică,  a  contractelor  sectoriale şi  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări şi  concesiune  de  servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Legea nr.287/2009 Codul Civil-Cartea IV-titlul I-IV;Cartea V titlul I, titlul II,cap.I; titlul V capi. I, Cap.II; titlul VI, cap I, sectiunea 1; titlul IX, cap I, cap V, cartea a VI-a.
 1. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă ( cu excepția Cartea III și VI)
 2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
 3. Titlul III, cap II, cap, IV, titlul V, cap I, cap. II, cap. III, Cap VI, titlul VII, Titlul VIII din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi completată prin Legea nr.233/2002

Tematica:

1.Constituţia României, republicată,

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

5.Titlul I, titlul II, titlul III, titlul IV, titlul V capitolele I, II, III, IV si VIII, Titlul VI al partii III din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 actualizata la zi

6.Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic,actualizată;

7.Legea  nr.101/2016  privind  remediile şi  căile  de  atac  în  materie  de  atribuire  a  contractelor de  achiziţie publică,  a  contractelor  sectoriale şi  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări şi  concesiune  de  servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

8.Legea nr.287/2009 Codul Civil-Cartea IV-titlul I-IV;Cartea V titlul I,  titlul II,cap.I; titlul V capi. I, Cap.II; titlul VI, cap I, sectiunea 1; titlul IX, cap I, cap V, cartea a VI-a.

9.Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă ( cu excepția Cartea III și VI)

10.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,

11.Titlul III, cap II, cap, IV, titlul V, cap I, cap. II, cap. III, Cap VI, titlul VII, Titlul VIII din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală

12.Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi completată prin Legea nr.233/2002

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăria comunei Săvădisla, localitatea Săvădisla nr. 35, comuna Săvădisla, jud. Cluj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop.

Afisat azi, 22.11.2021.

PRIMARUL COMUNEI SĂVĂDISLA

ASZTALOS STEFAN