Anunt privind acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult din comuna Savadisla pe anul 2019

By in
1622
Anunt privind  acordarea   unor  forme  de  sprijin  financiar  pentru  unitatile de cult din comuna Savadisla  pe anul 2019

JUDEŢUL CLUJ
Comuna Săvădisla
RO 407505 Săvădisla nr. 35.
Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 3344/14.05.2019

A N U N T
privind acordarea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de
cult din comuna Savadisla pe anul 2019

In conformitate cu prevederile OG.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult , HG.1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OG.82/2001 , cu modificarile ulterioare, HCL nr. 27/28.04.2016 privind aprobarea regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local unităților de cult din comuna Săvădisla aparținând cultelor religioase recunoscute din România si HCL nr. 77/18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 Consiliile locale pot acorda sprijin financiar unitatilor de cult destinate :
a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;
b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă sociala;
Suma alocata in bugetul local pentru sprijinirea unitatilor de cult din comuna Savadisla pentru anul 2019 este de 50.000 lei.
Astfel pentru obtinerea sprijinului financiar din bugetul local pe anul 2019 trebuie sa depuneti la Primarie un dosar cu urmatoarele documente :
– cerere de acordare a sprijinului financiar – anexa nr.1
– declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului unitatii de cult –anexa nr.2
– raportul justificativ pentru banii alocati in anul 2017 –anexa nr.4
– devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;
– copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii de lacas de cult nou, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– în cazul lucrărilor de pictură a lăcăşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;
– copia certificatului de înregistrare fiscală;
– adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;
– copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
– declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;
Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia de selectie numita prin dispozitia primarului cu nr. 199 din data de 07.09.2018. Dupa finalizarea procedurii si stabilirea sumelor ce se aloca pentru fiecare proiect comisia de selectie va comunica rezultatele selectiei primarului comunei in vederea pregatirii proiectului de hotărâre pentru alocarea fondurilor . După aprobarea alocării fondurilor comisia va comunica unităţilor de cult beneficiare contractul de cofinanţare, modelul de raportare şi documenetele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar aprobat precum şi cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.
Pentru a intra în posesia fondurilor repartizate, unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar va transmite Consiliului local al comunei Savadisla următoarele documente care stau la baza acordării sprijinului financiar:
– în termen decel mult 30 zile de la primirea comunicării privind suma alocata trebuie sa depuneti contractul de cofinanţare completat, semnat şi ştampilat în 2 exemplare originale (contractul va trebui să aibă nr. şi dată anterioare emiterii documentelor financiare);
– după semnarea contractului trebuie să faceti o cerere prin care să solicitati virarea sumei aprobate (cererea va trebui să conţină antetul şi adresa unităţii solicitante, motivarea solicitării, codul IBAN, banca şi codul fiscal);

ATENTIE : Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.
ALTE PRECIZARI :
– toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;
– nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;
– facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;
– chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi – pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;
– actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor şi înregistrarea în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
– pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil.
– pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

Perioada de depunere a dosarelor: 20.05.2019-28.06.2019

PRIMAR SECRETAR

Tamas Gebe Andrei Savașer Ramona-Bianca

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt sprijin culte 2019
doc Formulare unitati de cult
54321
(0 votes. Average 0 of 5)