Marian Ramona-Bianca

Marian Ramona-Bianca

Secretar

PROFILE

Atribuții secretar

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

CAP. X
Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale

ART. 116
(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
(1^1) Perioada in care persoana cu studii superioare juridice ocupa functia de secretar, precum si functii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime in specialitate.
————
Alin. (1^1) al art. 116 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
ART. 117
Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.
ART. 117^1
(1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la datadecesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna, an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(2) Atributia prevazuta la alin. (1) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(3) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, de catre ofiterul de stare civila delegat.
(4) Neindeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile, in conditiile alin. (3).
————
Art. 117^1 a fost introdus de pct. 1 al art. V din LEGEA nr. 133 din 18 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 24 iulie 2012